LD4HE

Data Cysylltiedig ar gyfer yr Amgylchedd Hanesyddol

Mae LD4HE yn brosiect (2019-2021) i ymchwilio i'r dulliau a'r rhesymeg dros gynhyrchu data cysylltiedig o'r system OASIS (Mynediad Ar-lein i'r Mynegai ymchwiliadau archeolegol) newydd. Arweinir LD4HE gan y Grŵp Ymchwil Hypermedia (Ceri Binding) mewn cydweithrediad ag ADS (y Gwasanaeth Data Archeoleg) sy'n rheoli OASIS). Fe'i ariennir gan Gomisiynau Amddiffyn Treftadaeth Historic England. Mae'r gwaith yn adeiladu ar waith blaenorol gan y Grŵp Ymchwil Hypermedia ar y prosiectau STELLAR a SENESCHAL.


Cronfa ddata ar-lein yw OASIS ar gyfer archeolegwyr ac ymarferwyr treftadaeth y DU i ddarparu gwybodaeth am eu hymchwiliadau i Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol (HERs) lleol a'r cyrff cenedlaethol. Mae'r system OASIS newydd yn caniatáu i randdeiliaid gofnodi gwybodaeth / digwyddiadau yn gywir ac yn gyson, gan ddefnyddio geirfa dreftadaeth a gofodol sefydledig, gan gynnwys y rhai sydd ar gael ar hyn o bryd trwy'r platfform Data Treftadaeth. Mae LD4HE yn adeiladu ar hyn trwy ganiatáu i'r data sy'n cael ei allforio o OASIS fod â photensial cyfoethocach ar gyfer cyfnewid ac ailddefnyddio. Mae offeryn annibynnol yn caniatáu trosi gwybodaeth a gofnodir yn OASIS yn Ddata Gysylltiedig: math o storio data sy'n diffinio'r termau yn y set ddata yn union, gan ddileu unrhyw amwysedd dros y cysyniadau y mae'r termau hynny'n eu cynrychioli. Mae gan y fformat hwn fantais hefyd o ddiffinio union ddull y perthnasoedd rhwng y gwerthoedd hyn, a'r hyn y mae'r gwerthoedd hynny'n cyfateb iddo o fewn dosbarthiadau recordio rhyngwladol ehangach. Er enghraifft, “digwyddodd cloddio [gweithgaredd] crug [cyfnod] o Oes yr Haearn yn Barrow [lle] ym mis Hydref 2018 [cyfnod]”.


Mae LD4HE yn cefnogi creu ac allforio Data Cysylltiedig o'r system OASIS newydd gyda'r nod o wella ailddefnyddio a rhyngweithrededd y data a gofnodir yn y system. Mae'r gwaith yn cynhyrchu mapio cysyniadol rhwng meysydd OASIS gorfodol ac ontoleg CIDOC-CRM. Mae offeryn yn trosi cofnodion OASIS a allforir i fformat Data Cysylltiedig addas.


Cyhoeddir mwy o fanylion am gwmpas y prosiect ac achosion defnydd ysgogol o gwestiynau ar GitHub, gan gynnwys fersiynau rhagarweiniol o'r mapiau o OASIS a'r model data.