Pecyn cymorth iaith naturiol Cymru (WNLT)

Cefndir


Roedd pecyn cymorth iaith naturiol Cymru (WNLT) yn brosiect a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru (2015-2016) o dan y grant technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg. Doug Tudhope oedd Cyfarwyddwr y prosiect, rheolwr prosiect Daniel Cunliffe ac Andreas Vlachidis y Cymrawd Ymchwil ar y prosiect.
Nodau

Nod WNLT yw datblygu cyfres o fodiwlau meddalwedd cod agored sy ' n galluogi cymwysiadau ieithyddol cyfrifiadurol Cymraeg a chryfhau seilwaith technoleg Cymraeg gyda set o offer prosesu iaith naturiol (NLP) craidd o fewn y Porth Fframwaith.

Nod y prosiect yw


Galluogi siaradwyr Cymraeg a rhai di-Gymraeg o ' r byd academaidd a diwydiant i ddatblygu pwrpas cyffredinol a chymwysiadau pwrpasol ar gyfer ystod o dasgau prosesu ' r Gymraeg.
    Cyflymu ' r broses o ddatblygu cymwysiadau ieithyddol a NLP cyfrifiadurol Cymraeg drwy hwyluso addasu o ' r Saesneg i ' r Gymraeg o gymwysiadau sy ' n bodoli eisoes o ran echdynnu gwybodaeth a dadansoddi ieithyddol.
    Cefnogi addysgu a hyfforddi ieithyddiaeth gyfrifiadurol ar gyfer y Gymraeg.
    Galluogi cyflenwi allbynnau rhyngweithredu safonol y diwydiant o gymwysiadau dadansoddi ieithyddol, gan hyrwyddo ' r potensial ar gyfer gweithgareddau cydweithredol.

Amcanion


Mae ' r gwaith arfaethedig yn cefnogi ' r maes technoleg Cymraeg gyda set o offer NLP sy ' n hwyluso datblygiad datrysiadau dadansoddi testunol soffistigedig.
 
Mae prosiect WNLT yn cyflwyno pedwar modiwl NLP craidd

Segmentu geiriau i wahanu testun yn eiriau,
    Ffin brawddeg ar gyfer dod o hyd i ffiniau brawddegau
    Rhan o tagiwr lleferydd ar gyfer pennu rhan ymadrodd pob gair
    Stemmer ar gyfer adnabod ffurf gwraidd geiriau.

Yn ogystal, mae ' r prosiect yn defnyddio ' r modiwlau dilynol i lunio cymhwysiad enghreifftiol ar gyfer echdynnu gwybodaeth yn Gymraeg.

Gweithdy olaf


Cynhaliwyd gweithdy yn Brynbuga ym mis Ebrill 2016 i drafod y canlyniadau gyda chyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o brifysgolion Cymru a busnesau bach a chanolig, cymuned GATE NLP a CBHC.


Mae ' r cyflwyniadau ar gael:

Pecyn cymorth WNLT
Cefndir
Cyflwyniad i ' r prosiect

llbynnau

Mae ' r modiwlau wedi ' u hysgrifennu yn JAVA ac wedi ' u ' lapio ' i ' w gweithredu o dan fframwaith pensaernïaeth testun (Porth) cyffredinol. Fe ' u lledaenir o dan drwydded gyhoeddus gyffredinol lai ' r GNU (LGPL). 

Gellir lawrlwytho ' r modiwlau WNLT o https://sourceforge.net/projects/wnlt/


Cynhaliwyd ail gam o ' r gwaith o dan y prosiect  WNLT2.